Skip to content Skip to footer

Regulamin wypożyczania urządzeń

Informacje o eFIZJO.pl Kowalczyk sp. j., z siedzibą w Warszawie oraz serwisie internetowym eFizjo.pl

1. Serwis internetowy eFIZJO.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.efizjo.pl
i prowadzony jest przez eFIZJO.pl Kowalczyk sp. j., z siedzibą w Warszawie 02-757, ul. Pory 78,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000841185; NIP: 5213896810; REGON: 386057794.
2. Kontakt z eFIZJO.pl Kowalczyk sp. j., z siedzibą w Warszawie:
o tel: +48 535 099 355; 577 507 257;
o e-mail: kontakt@efizjo.pl
o listownie: eFIZjO.pl Kowalczyk sp.j ul. Pory 78 02-757 Warszawa
3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego
regulaminu.

I Definicje
1. Serwis – serwis internetowy eFIZJO.pl dostępny pod adresem: www.efizjo.pl;
2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną
część;
3. Wynajmujący – eFIZJO.pl Kowalczyk sp. j., z siedzibą w Warszawie 02-757, ul. Pory 78, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000841185; NIP: 5213896810; REGON: 386057794, przedsiębiorca działający w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Klient – konsument bądź przedsiębiorca zawierający umowę najmu urządzenia do
elektrostymulacji mięśni.
5. Urządzenie – urządzenia do elektrostymulacji mięśni znajdujące się w aktualnej ofercie
Wynajmującego.

II Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki wynajmu Urządzeń
przez Wynajmującego.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej https://efizjo.pl/regulaminwypozyczenia/ w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać również w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu
takiej potrzeby na adres email: kontakt@efizjo.pl.
3. Dodatkowe informacje o Wynajmującym oraz Regulaminie można uzyskać na stronie internetowej
www.efizjo.pl lub kontaktując się poprzez email: kontakt@efizjo.pl lub pod numerem telefonu
+48 535 099 355 +48 577 507 257.
4. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem internetu niezbędne jest posiadanie urządzenia
pozwalającego na korzystanie z tych zasobów, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki
internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików „cookies”.
5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się
i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
6. W ramach Serwisu może zostać uruchomiona opcja komentowania przez Klientów wynajętych
Urządzeń. Celem komentarzy jest rzeczowa i zgodna z prawem, dobrymi obyczajami wymiana
informacji (w tym opinii, uwag, ocen) o Urządzeniach lub Serwisie. Zamieszczane treści mogą mieć
charakter informacyjny, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, nie mogą zawierać danych
osobowych, adresów em-mail, odnośników do innych stron, nie mogą mieć charakteru wulgarnego,
obraźliwego lub noszącego znamiona groźby czy też naruszać praw osób trzecich lub stać w
sprzeczności z Regulaminem.
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania komentarzy w przypadku ich
niezgodności z Regulaminem lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania
możliwości publikacji osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego
Regulaminu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy zamieszczone komentarze
pochodzą od osób rzeczywiście korzystających z Serwisu lub Urządzeń.

III Zasady wypożyczania Urządzeń
1. Serwis prowadzi działalność usługową na terytorium Polski polegającą na okresowym wynajmowaniu
Urządzeń.
2. Klient może wypożyczyć Urządzenie za pośrednictwem strony Wynajmującego https://www.efizjo.pl/
oraz zawrzeć Umowę drogą elektroniczną.
3. W celu wynajęcia Urządzenia Klient wybiera interesujące go Urządzenie spośród oferowanych przez
Wynajmującego w danym czasie, wypełnia formularz zamówienia wskazując początkową i końcową
datę wynajmu, a także adres doręczenia Urządzenia lub opcję innej formy wydania.
4. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Urządzeniach lub innych
produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu ww. ustawy.
5. Wypożyczenie Urządzeń odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym
a Klientem.
6. Do zawarcia Umowy najmu dochodzi z chwilą wyboru opcji „kupuję i płacę” przez Klienta,
po wypełnieniu formularza.
7. Na podstawie Umowy Wynajmujący zobowiązuje się do odpłatnego oddania Klientowi do używania
na czas oznaczony Urządzenia, a Klient zobowiązuje się do zapłaty określonego w Umowie czynszu.
8. Klient, będący w rozumieniu przepisów prawa konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane za pomocą
poczty elektronicznej. W razie odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą.
9. Klient może w Umowie wyrazić zgodę oraz żądać rozpoczęcia wykonania Umowy przez
Wynajmującego niezwłocznie po jej zawarciu, przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie,
godząc się na utratę prawa do odstąpienia. W takim wypadku wydanie Urządzenia następuje na
warunkach wskazanych w Regulaminie, niezwłocznie po opłaceniu przez Klienta kwoty czynszu.
10. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji
usługi.
11. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną.
W razie wątpliwości przyjmuje się, że wiążące dla Stron są informacje zawarte na formularzu
zaakceptowanym przez Klienta w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena,
charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin najmu i sposób
dostawy, a także dane Stron.
12. Klient może wypożyczyć Urządzenie we właściwej placówce wskazanej przez Wynajmującego lub przez
internet za pośrednictwem Serwisu.
13. Po zawarciu Umowy Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia Urządzenia,
w szczególności w przypadku, gdy:
a. Klient korzystał wcześniej z usług Wynajmującego i zwrócił Urządzenie uszkodzone,
zniszczone lub nie zwrócił go wcale;
b. Klient nie zwrócił Urządzenia w wyznaczonym terminie i nie poinformował o przedłużeniu
umowy na warunkach określonych w Regulaminie;
c. Klient nie uregulował należności lub uregulował ją z opóźnieniem.
14. W przypadku odmowy wypożyczenia Urządzenia przez Wynajmującego Umowa ulega rozwiązaniu.
Jeśli przed rozwiązaniem Umowy Klient opłacił czynsz Wynajmujący zwróci Klientowi niezwłocznie
kwotę opłaconego czynszu w pełnej wysokości.
15. Warunkiem wydania Urządzenia Klientowi jest opłacenie w całości czynszu najmu wskazanego
w Umowie na numer rachunku bankowego Wynajmującego lub za pośrednictwem systemu płatności
udostępnionego przez Wynajmującego.
16. Najem rozpoczyna się z chwilą wydania Urządzenia Klientowi, a kończy z chwilą zwrotu Urządzenia
Wynajmującemu.
17. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu Urządzenia. Klient jest również zobowiązany
do należytego zabezpieczenia Urządzenia przed zgubieniem lub wszelkimi uszkodzeniami.
18. Urządzenie pozostaje własnością Wynajmującego i nie może zostać udostępnione przez Klienta na
żadnej podstawie osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie.
19. Zawierając Umowę drogą elektroniczną Klient wskazuje adres, pod który dostarczony ma zostać
Urządzenie lub oznaczenie automatycznej skrytki pocztowej (paczkomatu lub punktu odbioru
przesyłek kurierskich).
20. Koszty dostawy oraz zwrotu Urządzenia pokrywa Klient w wysokości wskazanej w Umowie.
21. Chwilą wydania Urządzenia Klientowi jest dzień:
a. doręczenia Urządzenia przez kuriera lub dzień, w którym nastąpiła druga nieudana próba
doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta;
b. pozostawienia Urządzenia przez kuriera w automatycznej skrytce pocztowej.
22. Zawierając Umowę drogą elektroniczną Klient otrzyma etykietę zwrotu lub inny dokument lub
informacje wskazujące zasady i sposób zwrotu Urządzenia.
23. W przypadku zwrotu Urządzenia za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej chwilą zwrotu
Urządzenia Wynajmującemu jest dzień wydania Urządzenia kurierowi przez Klienta.
24. Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia na warunkach wskazanych w Regulaminie. W przypadku
odstąpienia przez Klienta od warunków wskazanych w ust. 23 Klient ponosi odpowiedzialność
za właściwy i terminowy zwrot Urządzenia. W takim wypadku za chwilę zwrotu Urządzenia przyjmuje
się dzień jego doręczenia Wynajmującemu.
25. Po odesłaniu Urządzenia Wynajmujący w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania sprawdza czy
jest on kompletny oraz czy nie zawiera uszkodzeń innych niż wynikających z użytkowania Urządzenia
zgodnie z przeznaczeniem.

IIIa – Zasady wypożyczania Urządzenia w placówce
1. Klient może wypożyczyć Urządzenie stacjonarnie w placówce współpracującej z Wynajmującym.
Aktualna lista placówek, w których możliwe jest wypożyczenie Urządzeń, zamieszczona jest na stronie
www.efizjo.pl
2. W przypadku wypożyczenia Urządzenia w placówce chwilą wydania Urządzenia Klientowi jest jego
fizyczne przekazanie.
3. Chwilą zwrotu Urządzenia Wynajmującemu jest jego dostarczenie przez Klienta do placówki i
odebranie przez uprawnioną osobę.
4. Zwrot Urządzenia powinien nastąpić najpóźniej ostatniego dnia najmu w godzinach pracy placówki.
5. Do najmu Urządzeń w trybie stacjonarnym odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu.

IV Czynsz i opłaty
1. Cennik i specyfikacja Urządzeń dostępne są w informatorach/ulotkach dystrybuowanych przez
Wynajmującego, na stronie internetowej www.efizjo.pl. oraz bezpośrednio u przedstawicieli
Wynajmującego.
2. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Czynsz najmu Urządzenia wskazany w Umowie odpowiada iloczynowi stawki podstawowej dla danego
rodzaju Urządzenia wybranego przez Klienta oraz okresowi najmu.
4. Z chwilą zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić całą kwotę czynszu.
5. Klient dokonujący zakupu usługi jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej
oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Wynajmującego do wystawiania dowodu
zakupu bez podpisu odbiorcy.
6. Jeśli Klient nie opłaci całej kwoty czynszu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, Umowa ulega
rozwiązaniu z winy Klienta.
7. Za dzień zapłaty czynszu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Wynajmującego lub dzień
potwierdzenia transakcji przez serwis płatniczy udostępniony przez Wynajmującego.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu w pełnej wysokości wskazanej w Umowie również
w przypadku wcześniejszego zwrotu Urządzenia.
9. Zapłata czynszu nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia innych opłat lub kwot, do których zapłaty
może być zobowiązany na podstawie Umowy lub Regulaminu.
10. W przypadku obciążenia Klienta opłatami dodatkowymi lub karami umownymi zapłata winna nastąpić
w ciągu 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty.
11. W przypadku gdy Klient nie zwróci Urządzenia w umówionym terminie Wynajmujący jest uprawniony
do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
12. Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Klienta, na warunkach wskazanych w Regulaminie,
dodatkowymi opłatami w szczególności za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub zdekompletowanie
Urządzenia.
13. Uprawnienie do żądania kary umownej, innych opłat lub kwot wskazanych w Regulaminie lub Umowie
nie ogranicza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość tych
kar lub opłat do wysokości realnie poniesionej szkody.

V Okres najmu
1. Okres najmu Urządzenia liczony jest w dniach, przy czym najkrótszy okres najmu wynosi 7 dni.
2. Okres najmu liczony jest w pełnych dniach kalendarzowych.
3. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia
Wynajmującego o chęci przedłużeniu okresu najmu najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przedłużenie okresu najmu nastąpi
na podstawie aneksu do Umowy, na warunkach określonych w tym aneksie.

VI Użytkowanie Urządzenia
1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
określonymi w Regulaminie. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie
Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy, naliczenia opłat dodatkowych lub nałożenia kar
umownych.
2. Klient zobowiązany jest używać Urządzenie z należytą starannością, zgodnie z instrukcją obsługi,
właściwościami Urządzenia oraz zaleceniami Wynajmującego i producenta.
3. W przypadku wątpliwości w zakresie korzystania ze Urządzenia Klient powinien skontaktować się
z Wynajmującym
4. Klient zobowiązuje się oddać Urządzenie sprawne technicznie, w takim samym stanie jak w momencie
wypożyczenia, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zużycie wynikające z normalnego użytkowania. Klient
ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Urządzenia lub
naruszenia przez niego Regulaminu.
5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub wymiany części
Urządzenia.
6. Korzystanie z Urządzenia jest możliwe wyłącznie przez Klienta, który nie przeciwskazań medycznych do
stosowania elektrostymulacji mięśni tj.: nie cierpi na padaczkę
i choroby serca (arytmie, zawał), nie ma
wszczepionego rozrusznika serca, nieuregulowanego nadciśnienia tętniczego, stanów zapalnych skóry,
żylaków kończyn dolnych, zaburzeń czucia, nie przechodził choroby nowotworowej ani nie jest w ciąży.
7. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem Urządzenia lub
wywołane tym korzystaniem, a wynikłe ze stanu zdrowia Klienta, które było przeciwskazaniem do
korzystania z Urządzenia.

VII Odpowiedzialność za Urządzenie
1. Z chwilą otrzymania Urządzenie Klient zobowiązany jest sprawdzić stan dostarczonej przesyłki oraz
Urządzenia, w szczególności czy jest ono kompletne oraz czy nie jest uszkodzone. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub też innych nieprawidłowości Klient powiadamia o tym fakcie
Wynajmującego w terminie 2 dni od dnia wydania mu Urządzenia.
2. Klient jest odpowiedzialny za Urządzenie od momentu jego wydania, aż do momentu zwrotu
Wynajmującemu.
3. Klient odpowiada za wypożyczone Urządzenie w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach
ogólnych.
4. Klient ponosi skutki finansowe szkód zaistniałych w okresie najmu.
5. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za drobne uszkodzenia wynikające z normalnego korzystania z
Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego
jego równowartość według ceny odtworzeniowej.
7. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niekompletnego Urządzenia, pozbawionego poszczególnych
akcesoriów, części lub elementów podlegających demontażowi Klient zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Wynajmującego kwoty odpowiadającej wartości naprawy, brakujących elementów, akcesoriów,
części lub wartości naprawy według kosztów odtworzenia, jako elementów nowych zgodnie z kosztami
poniesionymi przez Wynajmującego.
8. W przypadku, gdy brak kompletności Urządzenia spowoduje brak możliwości jego dalszego
użytkowania lub najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego jego
równowartość według ceny odtworzeniowej.
9. W przypadku utraty Urządzenia lub jego uszkodzenia Klient jest zobowiązany poinformować o tym
fakcie niezwłocznie Wynajmującego.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub Umowy Wynajmujący uprawniony jest
do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości Umowy za każde naruszenie.
11. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z winy Klienta Wynajmujący
uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości Umowy.

VIII Reklamacja
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane
przez Wynajmującego lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Umowy.
2. Reklamacja usług powinna zawierać:
a. dane tożsamości Klienta;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej lub podpis elektroniczny
lub inne potwierdzenie pozwalające ustalić tożsamość Klienta – w przypadku reklamacji
złożonej w formie elektronicznej.
3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Wynajmujący może
pozostawić reklamację bez rozpoznania.
4. Wynajmujący może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowiedź na
reklamację zawiera odesłanie do stosownego fragmentu Regulaminu;
b. Wynajmujący udzielił już Klientowi odpowiedzi na taką samą lub podobną reklamację złożoną
przez niego wcześniej;
c. osoba składająca reklamacje nie jest do tego umocowana.
5. Reklamacje Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem
Serwisu będą przekazywane przez Wynajmującego niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu.
6. Wynajmujący rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
7. Odpowiedzi na reklamację udziela się drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres
poczty elektronicznej.
8. Klient może reklamować Urządzenie, jeżeli po jego otrzymaniu stwierdzi, że nie nadaje się ono do
umówionego użytku.
9. Po zgłoszeniu reklamacji, Wynajmujący może zobowiązać Klienta, w szczególności do:
a. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń;
b. odesłania Urządzenia;
10. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
a. Wymiany Urządzenia oraz bezpłatnego przedłużenia okresu najmu o czas, w którym nie mógł
korzystać z Urządzenia;
b. zwrot wpłaconych środków.

IX Obowiązki Wynajmującego
1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Urządzenia.
2. Wynajmujący zapewnia aby wydawane Klientowi Urządzenie było sprawne technicznie, kompletne i
nadawało się do umówionego użytku w trakcie trwania okresu najmu, a jego stan zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku gdy Urządzenie nie odpowiadało warunkom wskazanym w Umowie lub Regulaminie
Klient może złożyć reklamacje.
4. Wszelkie awarie Urządzenia powinny być zgłaszane telefonicznie lub na adres e-mail niezwłocznie
po zauważeniu usterki.
5. Jeśli zgłoszona usterka uniemożliwia korzystanie z Urządzenia w umówiony sposób wówczas
Wynajmujący wymieni Urządzenie na wolne od wad. W takim wypadku okres najmu ulega
przedłużeniu o czas, w którym korzystanie z Urządzenia nie było możliwe.
X Postanowienia dodatkowe
1. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami
prawa na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, iż
Wynajmujący ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do
Klienta, wynikających z Umowy lub Regulaminu, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby
trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Wynajmujący zastrzega sobie prawo
do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu
za okres do dnia, w którym owo rozwiązanie nastąpiło, do dnia zwrotu Urządzenia w wysokości 200 %
stawki podstawowej czynszu najmu.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty stawki podstawowej znajdującej się w ofercie
bez uprzedzenia. Zmiana taka nie wpływa na kwotę stawki podstawowej Umów zawartych przed jej
wprowadzeniem
4. Wynajmujący jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.
Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej
Wynajmującego. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia
dotychczasowe.
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług
w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności
podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami
niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
6. Administratorem danych osobowych Klienta jest eFIZJO.pl Kowalczyk sp. j. z siedzibą w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na
https://efizjo.pl/polityka-prywatnosci/
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych odpowiednich ustaw.
8. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków graficznych,
nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w
Serwisie przysługują wyłącznie Wynajmującemu lub podmiotom współpracującym z Wynajmującym.
9. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we
fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to
automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest
skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków
prawem dozwolonego użytku.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie ODR), Wynajmujący będący
konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy
zawartej przez Internet lub inne środki elektroniczne, za pośrednictwem platformy ODR (Online
Dispute Resolution) funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma
charakter bezpłatny i dobrowolny.
Link do platformy ODR:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
11. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób
zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności dotyczącymi praw konsumentów.
12. Ewentualne spory wynikłe z Umowy lub Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Wynajmującego i podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem, że w przypadku
konsumenta właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.