Skip to content Skip to footer


§ 1

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Klientowi do odpłatnego używania na czas oznaczony sprzęt medyczny do
elektrostymulacji mięśni marki Compex („Sprzęt”):
zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości określonej w § 3 Umowy.
Model —
Nr identyfikacyjny —
Elektrody (liczba paczek) —
Marker medyczny
Stacja ładująca wraz z okablowaniem
Instrukcja obsługi sprzętu
Kabel USB
Strapy (opaski elastyczne) szt. —

§ 2

1. Umowa najmu zostaje zawarta na okres — dni.
2. Najem rozpoczyna się z chwilą wydania Sprzętu Klientowi, a kończy z chwilą zwrotu Sprzętu Wynajmującemu.

§ 3

1. Klient zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu w wysokości —zł (słownie: — )
2. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pośrednictwem poczty e-mail na adres.

§ 4

1. Klient zapoznał się z właściwościami technicznym Sprzętu i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.
2. Klient zobowiązany jest używać Sprzęt z należytą starannością, zgodnie z instrukcją obsługi, właściwościami
Sprzętu oraz zaleceniami Wynajmującego i producenta.
3. Stan Sprzętu w dniu wydania oraz zwrotu zostanie potwierdzony protokołem wydania i zwrotu Sprzętu,
stanowiącym załącznik do Umowy (Załącznik nr 1).

§ 5

1. Szczegółowe warunki najmu i użytkowania sprzętu oraz inne zasady określone zostały w „Regulaminie”
(Załącznik nr 2) stanowiącym integralną część Umowy.
2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest eFIZJO.pl Kowalczyk sp.j. z siedzibą w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie
www.efizjo.pl. Klient oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną i został poinformowany o
przysługujących uprawnieniach dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
5. Do spraw nieuregulowanych przepisami Umowy lub Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikłe podczas realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia Strony ustalają, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby
strony pozwanej.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik nr 1: Protokół zdawczo-odbiorczy
Załącznik nr 2: Regulamin
Wynajmujący Klient (czytelny podpis)